حداقلی های اریک وور (eric wore) در بازاریابی شبکه ای

حداقلی های اریک وور (eric wore) در بازاریابی شبکه ای

اشخاص زیادی در بازاریابی شبکه ای مبتلا مریضی حداقلی می باشند ارتباط مشخصی که خارج از بازاریابی شبکه ای میان کارمندان و صاحبان کار است ، ریشه مریضی حداقلی اینجاست

نمایش نوشته های بیشتر