۵۰ نقل قول انگیزشی برای مشتعل کردن آتش تیم فروش

  فروشندگان با افکار منفی زیادی مقابله می‌کنند. آن‌ها به ازای هر معامله‌ای که نهایی نمی‌کنند، بی نهایت تلفن‌های بی جواب، ایمیل‌های بدون پاسخ، و امثال آن دریافت می‌کنند. تازه اگر

نمایش نوشته های بیشتر