خرید اجباری

آیا در بازاریابی شبکه ای براساس نیازتان خرید می کنید یا خرید اجباری دارید!

بازاریاب گرامی منظور از ثبت خرید واقعی و بر اساس نیاز به کالا با توجه به قیمیت و کیفیت مورد عرضه ، یعنی اینکه اگر کالایی را برای مصرف شخصی

نمایش نوشته های بیشتر