آیا شما هم تصور می کنید فعالیت بازاریابی شبکه ای همان فعالیت هرمی است؟

آیا شما هم تصور می کنید فعالیت بازاریابی شبکه ای همان فعالیت هرمی است؟

مهمترین مشخصه ای که در تفاوت بین این دو فعالیت وجود دارد، نحوه کسب درآمد در آن ها است. در شرکت های هرمی کسب درآمد از طریق عضوگیری و یا

نمایش نوشته های بیشتر